Privacy Statement

Hartelijk welkom op de website van Veluwe-Energie. Veluwe-Energie is een lokale energiecoöperatie. We hebben als doel om meer duurzame energie op te wekken op de Veluwe, te beginnen in Ermelo.


Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het belangrijk om u te informeren over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan volgens de nieuwe AVG-wetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming).

Veluwe-Energie, gevestigd aan Kamperfoeliehof 44, 3852 GE Ermelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Aangeven (adres) contactgegevens

info@Veluwe-Energie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Veluwe-Energie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Energieleverancier
 • Interesse project
 • Bankgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van u en onze onderneming.

Veluwe-Energie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen voor het deelnemen van een project
 • Het afhandelen voor donateur worden
 • Het vertrekken van informatie
 • Het afhandelen van uw betaling/facturatie
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten af te leveren
 • Veluwe-Energie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, voor bijvoorbeeld onze administratie of zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Veluwe-Energie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en wij bewaren de gegevens totdat de samenwerking eindigt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

 1. Gegevens via het contactformulier max. 2 jaar
 2. Gegevens via deelnemersformulier max 2 jaar
 3. Gegevens via donateurformulier max 2. jaar
 4. Gegevens aanvraag/contact via e-mail max. 2 jaar
 5. Facturatie/administratieve gegevens max. 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Veluwe-Energie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Veluwe-Energie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij maken gebruik van externe serverruimte voor de opslag van gegevens. Bent u een relatie van ons, dan maken uw persoonsgegevens hier onderdeel van uit. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende (online) opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Beveiliging website
Alle gegevens die u met Veluwe-Energie uitwisselt via onze website (contactformulier), worden versleuteld met SSL-beveiliging op basis van het HTTPS protocol.

Cookies
Veluwe-Energie maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van pagina’s op onze website wordt meegezonden en door de browser op het door u gebruikte apparaat (computer, tablet of smartphone) wordt opgeslagen. Cookies zijn niet schadelijk voor uw device en zijn op ieder moment zelf via de browser te verwijderen.

Aanpassen via browser
U kunt de plaatsing van cookies reguleren via de browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Voor instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser verwijzen wij naar de volgende browserinstellingen:

 

U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Welke cookies?

First Party Cookies:
Dit zijn cookies die door onze site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Deze cookies worden gebruikt voor techniek en functionaliteit van de website.

Er wordt gebruik gemaakt van het programma Analytics van het bedrijf Google Inc. Hiermee hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten  en 'gegevens delen' uitgezet. Wij gebruiken Google Analytics zo veel mogelijk geanonimiseerd door o.a. het IP-adres niet mee te geven. We gebruiken deze dienst voor het analyseren en verbeteren van onze website door bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Veluwe-Energie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Third Party Cookies:
Zoals u gezien hebt maken we op onze website gebruik van social media integratie en buttons om pagina’s te liken of te delen op netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die cookies plaatst die van deze social media kanalen zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter voor meer informatie.

Nieuwsbrief

Veluwe-Energie biedt een nieuwsbrief waarmee wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen in ons vakgebied. Uw mailadres wordt alleen expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Tot die tijd worden de gegevens in het abonneebestand van de nieuwsbrief staat opgeslagen in ons mailprogramma.

Verantwoord

Onze website gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Veluwe-Energie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken, denk bijvoorbeeld aan YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook, en dergelijke.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Veluwe-Energie en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Veluwe-Energie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Veluwe-Energie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Veluwe-Energie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@Veluwe-Energie.nl.


Schrijf je in voor de nieuwsbrief

inschrijven